به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ریجاب در پی بارش سیل آسای مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ که بدون وقفه در حال بارش می باشد و این روند هنوز ادامه دارد سیل شهر ریجاب را در بر گرفت.

در این بین سرپرست شهرداری ریجاب، پرسنل تحت امر، نیروهای خدمات شهری و عامه ی مردم پای کار آمدند تا خسارت ناشی از این بحران را به حداقل برسانند. شایان ذکر است برآورد اولیه ی خسارات اولیه ناشی از سیل اخیر ۱۳۰۰۰ میلیون ریال برآورد شده است که اعم خسارات شامل: ۱) زیر سازی و رو سازی آسفالت خیابان های اصلی شهر ۲)تخریب ۵۰درصدی جداول دفع آبهای سطحی و پل های عبوری ۳)رانش دیواره ی پارکینگ شالان

می باشد