بسمه تعالی
زلزله ای که قلب ایران را لرزاند
۲۱آبانماه۱۳۹۶ ساعت ۲۱٫۴۰شب و زلزله ای مهیب
فاجعه ای طبیعی بمدت ۳۰ ثانیه
و مردمانی که سراسیمه خانه و کاشانه خویش را ترک کردند
عزیزانی که از بین ما رفتند
خانه هایی که ویران شد
و درد و الام غیور مردان و شیرزنانی که با درد آشنایند
مردانی که از زیر آوار بی مروت عزیزان خود را بیرون کشیدند
زنانی که بر بالین فرزندان خود گریستند اما قامت خم نکردند
ارتش، سپاه، بسیج ثابت کردند که پشتوانه ای قوی داریم
و تشکر از مردم، مردمی که سنگ تمام گذاشتند
یادآور شدند که ایران بزرگ یکپارچه و هم دل اند
در شادی و سختی کنار هم اند.