معرفی اعضای شورای شهر ریجاب

معرفی اعضای دوره  ششم شورای اسلامی شهر ریجاب 

نام: نامدار

نام خانوادگی: صادقی

تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۰۲/۰۱

سطح تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: روابط بین الملل