معرفی اعضای دوره اول شورای شهر ریجاب

 معرفی اعضای دوره  پنجم شورای اسلامی شهر ریجاب 

نام: فرشید

نام خانوادگی: رمضانی

تاریخ تولد:

سطح تحصیلات:

رشته تحصیلی: