معرفی اعضای دوره اول شورای شهر ریجاب

 

abdolaziz-karimi-2-resizeنام: عبدالعزیز

نام خانوادگی: کریمی

تاریخ تولد: ۱۳۴۷

سطح تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

سوابق:

۱- عضویت و ریاست شورای اسلامی روستای بانمزارن به مدت هشت سال

۲- رئیس شورای بخش مرکزی

۳- رئیس شورای اسلامی شهرستان دالاهو

۴- ۲۸ سال سابقه مدیریتی و آموزشی

۵- عضو معتمدین در امور اجتماعی استانی و شهرستانی