معرفی اعضای شورای شهر ریجاب

معرفی آقای شیرزمان رسا