معرفی اعضای شورای شهر ریجاب

معرفی آقای حیدر ابراهیمی

رئیس شورای اسلامی شهر ریجاب سال سوم از دوره پنجم

haydar-Ebrahimi