نصب تابلوهای نامگذاری شهر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر با توجه به تقاضا و نیاز شهروندان به آدرس و نشانی محل سکونت خود ، تاکنون تعداد زیادی از تابلوهای  معابر شهر نصب و در روزهای آینده مابقی آنها نیز نصب خواهد شد.