خدایا

میگویند : میهمانى تو تمام شده است ..!! اما مگر می شود میهمانى تو تمام شود ..؟!؟ من که از ازل تا ابد میهمان بارگاه توهستم . همه ی عمر برندارم سر از این خمار مستى . که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستى ، تو نه مثل آفتابى که حضور و غیبت افتد دگران روند و آیند و تو همچنان که هستى . سعدى

خوش بحال آنهایى که از میهمانى خدا با دست پر برمیگردند . خوش بحال آنهایى که یاد گرفتن از دروغ و تهمت زدن دورى کنند . طاعات وعبادات همگى قبول باشه وعید فطربرشما مبارک

دعای گوی خیرعزیزان

محمد قادری