قانون شهرداری

مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱- فصل اول : در تأسیس شهرداری

۲- فصل دوم : انتخابات انجمن شهر

۳- فصل سوم : در تشکیل انجمن شهر

۴- فصل چهارم : در وظائف انجمن

۵- فصل پنجم : در انتخاب شهردار و معاون شهرداری

۶- فصل ششم : در وظائف شهرداری

۷-فصل هفتم : مقررات استخدامی و مالی

۸- فصل هشتم : در مقررات جزائی

۹- فصل نهم : خاتمه